Návštěvní řád

 

Návštěvní řád sportovně rekreačního areálu Petynka platný od 1. 5. 2017

I. VSTUPENKY

1. Vstup do areálu je povolen návštěvníkům pouze v provozní době na platnou papírovou nebo čipovou vstupenku. Vstupem do prostoru areálu je každý povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců provozovatele a plavčíků areálu Petynka.
2. Při každém vstupu na koupaliště je nutné zaplatit vstupné dle ceníku. Papírovou vstupenku je návštěvník povinen uschovat pro odchod turniketem. V případě ztráty papírové vstupenky je návštěvník povinen zaplatit plné vstupné. Po opuštění areálu pozbývá papírová vstupenka platnosti.
3. Provozní sezóna plavecké části areálu začíná 1. 5. a končí 30. 9. V případě trvale nepříznivých klimatických podmínek může být provoz areálu ukončen předčasně, nejdříve však k 15. 9. Informace o předčasném ukončení sezóny bude zveřejněna minimálně 3 kalendářní dny předem na webových stránkách www.koupalistepetynka.cz.
4. Čipové vstupenky ve vlastnictví návštěvníka lze dobíjet dle platného ceníku, který je nedílnou součástí tohoto návštěvního řádu. Pokud nedojde k dobití čipové vstupenky déle než 12 měsíců od posledního vkladu, zůstatek bude vynulován. Slevy vyplývající z výše vkladu dle platného ceníku jsou vypočítávány z poslední dosažené výše vkladu při dobití čipové vstupenky. Vložený kredit je nevratný.
5. Čipová vstupenka pro jednorázový vstup je vydána po zaplacení vratné zálohy ve výši 100 Kč a zaplacení příslušného denního vstupného. Záloha bude návštěvníkovi vrácena v pokladně koupaliště daný den při odchodu z areálu oproti vrácené čipové vstupence. V případě ztráty záloha propadá.
6. Platbu vratné zálohy na čipovou vstupenku lze provést pomocí platební karty. Doklad o zaplacení je návštěvník koupaliště povinen uschovat po dobu pobytu v areálu. Při návratu čipové vstupenky bude po předložení tohoto dokladu částka 100 Kč převedena zpět na bankovní účet návštěvníka.
7. Cena samotné čipové vstupenky je 100 Kč, po jejíž úhradě zůstává ve vlastnictví návštěvníka. Vlastnictví čipové vstupenky umožňuje opakované dobíjení kreditu, čerpání slev vyplývajících z výše vkladu, použití šatní skříňky a bezobslužný přístup do areálu. Nejkratší započitatelná doba pobytu v areálu je jedna hodina.
8. Pokud dojde k přečerpání vkladu na předplatné čipové vstupence, bude toto přečerpání doúčtováno při dalším dobíjení čipové vstupenky.
9. Jednorázové papírové vstupenky s čárkovým kódem nezahrnují možnost použití šatní skříňky.

II. PROSTORY AREÁLU KOUPALIŠTĚ

10. Návštěvník areálu je oprávněn použít pouze šatní skříňku, která mu byla přidělena. Návštěvník je povinen dodržovat postup otevírání a zavírání šatních skříněk daný návodem na použití.
11. Kapacita areálu je stanovena na 2000 návštěvníků. V případě dosažení kapacity areálu nemůže být umožněn vstup do areálu dalším návštěvníkům, a to bez ohledu na již zakoupené vstupné či předplatné.
12. K zajištění bezpečnosti návštěvníků, jakož i ostrahy majetku, jsou prostory areálu koupaliště zabezpečeny a nepřetržitě 24 hodin monitorovány kamerovým systémem. Kamerový systém vč. jeho instalace splňuje požadavky dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu 72 hodin.

III. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

13. Za veškeré přinesené předměty si návštěvníci areálu zodpovídají sami. Cenné předměty do výše 5.000 Kč je možno uložit za úhradu do bezpečnostních skříněk u pokladen. Provozovatel areálu neručí za ztrátu cenných předmětů (mimo bezpečnostní skříňky do výše 5.000 Kč).
14. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.
15. Dětem do 140 cm je povolen vstup pouze v doprovodu osob starších 18ti let. Vstup do dětského brouzdaliště je povolen pouze dětem do 8 let. Pokud jsou v bazénu instalovány plavecké dráhy, je vyhrazený prostor určen výhradně pro kondiční plavce.
16. Návštěvník je povinen se před vstupem do bazénu důkladně osprchovat a procházet výhradně přes brodítka.
17. Každý návštěvník, včetně dětí a batolat, je povinen při vstupu na tobogán, do bazénu či dětského brouzdaliště použít přiměřené a vhodné plavky. V opačném případě jsou zaměstnanci provozovatele oprávněni takového návštěvníka vykázat bez náhrady vstupného.
18. Vstupovat do bazénu a prostoru kolem něj s jídlem, nápoji, skleněnými či jinými nebezpečnými nebo znečišťujícími předměty je zakázáno. V případě nedodržení zákazu nebo neuposlechnutí personálu areálu Petynka bude narušovatel vykázán z bazénu a přilehlého prostoru.
19. Skoky do vody jsou povoleny pouze z prostoru startovních bloků na hluboké straně bazénu, a to jen bez rozběhu.
20. Návštěvníci s jakýmkoli zdravotním handicapem, který by mohl ohrozit jejich bezpečnost nebo bezpečnost ostatních návštěvníků areálu, jsou povinni tuto skutečnost oznámit plavčíkům.
21. Z návštěvy areálu jsou vyloučeny osoby postižené jakoukoliv kožní nebo jinou infekční chorobou, osoby pod vlivem alkoholu či toxických látek a osoby, které narušují pořádek, bezpečnost provozu, čistotu areálu nebo porušují mravní a společenské zásady.
22. Je zakázáno znečišťovat prostory koupaliště, chodit v botách do bazénu, prostoru šaten a sprch, plivat do vody, či používat skleněné předměty. V případě nedodržení zákazu nebo neuposlechnutí personálu areálu Petynka bude narušovatel vykázán z tohoto prostoru.
23. Návštěvníci jsou povinni v celém areálu zachovávat čistotu, včetně třídění odpadů. V prostoru areálu jsou umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad s barevnými polepy (papír, plast).
24. Pro průjezd dětského kočárku do a z areálu je určena boční branka. Průjezd kočárku vstupními turnikety je zakázán. Průjezd kočárku musí být ohlášen personálu koupaliště.
25. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít část nebo celý areál pro veřejnost, nejdéle v délce jednoho dne, a to po předcházejícím min. 7 kalendářních dnů trvajícím informování návštěvníků areálu u vstupu do areálu a na webových stránkách areálu.
26. Použití tobogánu a dalších atrakcí je na vlastní nebezpečí. Každý uživatel musí dodržovat podmínky provozního řádu dané atrakce a dbát pokynů plavčíků a zaměstnanců provozovatele.
27. V areálu není povoleno rušit klid, ohrožovat jiné návštěvníky v bazénu či mimo něj nebo volat o pomoc bez vážné příčiny. V případě nedodržení zákazu nebo neuposlechnutí personálu areálu Petynka bude narušovatel vykázán z bazénu a přilehlého prostoru.
28. V areálu je zakázáno provozovat jakoukoliv komerční činnost bez předchozího souhlasu provozovatele.
29. Dětem do 2 let je v doprovodu rodičů umožněn vstup zdarma.
30. Vstup se psy, jinými zvířaty a jízdními koly do areálu je zakázán. Prostor pro odkládání kol je umístěn při vstupu do areálu. Za odložená kola provozovatel neručí.
31. Kouření v prostoru šaten, dětských atrakcí, bazénů a jejich okolí je zakázáno.
32. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu i plavčíků a chovat se tak, aby ničím nerušili své okolí


.

 

 

Swimming pool rules and regulations of sports and recreational complex Petynka valid from 01. 05. 2017

I. TICKETS

1. Entrance to the area is permitted to visitors only during opening hours with valid paper or chip ticket. By entering into the premises everyone is obliged to follow the provision of these visitor rules and follow the instructions of lifeguards and staff service of Petynka area.
2. An admission fee according to the pricelist has to be paid for each entry to the area. Visitors are obliged to keep the paper ticket to use the exit turnstile. In case of losing the paper ticket the visitor is obliged to pay the full admission price. Paper tickets cease to be valid after leaving the Petynka area.
3. The season of the swimming part of the complex begins 1 May and ends up on 30 September. In case of permanently bad weather conditions the season may be ended earlier but not before 15 September. Information on the early ending of the season will be published on the website www.koupalistepetynka.cz at least 3 calendar days in advance.
4. Chip tickets owned by visitors can be charged according to the valid price list which is a part of the Visitor Rules. In case of no recharging the chip ticket for more than 12 months since the last deposit the balance will be reset. Discounts according to the valid pricelist are calculated from the latest changes in the amount of the deposit at rechargeable chip tickets. The deposit is non-refundable.
5. A single-entry chip ticket is issued for a refundable deposit of 100 CZK and a payment of the daily admission fee. The deposit will be returned to visitors at the ticket office the same day when leaving the chip area after returning the chips. In case of loss the deposit is forfeited.
6. It is possible to use a payment card for refundable deposit payment. Visitors are required to save the payment receipt until returning the chip ticket. After returning the chip ticket and showing the receipt, the money will be returned to the visitor’s bank account.
7. The price of the chip ticket is 100 CZK and it becomes a property of the visitor after the payment. Ownership of the chip ticket enables repeated recharging, using discounts dependable on the amount of deposit money, using lockers and unattended access to the Petynka area. The shortest creditable time of stay in the complex is one hour.
8. In case of credit overdraft on the chip ticket it will be charged additionally during the recharging of the chip ticket.
9. Single-entry paper tickets with bar codes do not include the possibility of using lockers.

II. AREA OF PETYNKA

10. Visitors are permitted to use only that locker which was allocated to them. Visitors are obliged to follow the instructed procedure of unlocking and locking the lockers.
11. The capacity of the complex is set to 2,000 visitors. In case of reaching the area capacity other visitors will not be allowed to enter regardless of purchased tickets or subscriptions.
12. To secure visitor safety and protection of the property, the area are secured and monitored 24 hours by the camera system. The camera system including the installaton meets the requirements of the Act. No. 101/2000 Coll., on Personal Data Protection, as amended. Records from the camera system are kept for 72 hours.

III. VISITORS OBLIGATIONS

13. Visitors are responsible for all objects brought by them to the complex. Valuable things to the amount of 5,000 CZK may be put in safety lockers at the ticket offices. The operator of the Petynka area is not liable for any loss (except the content of the safety lockers).
14. The operator of the complex does not take any responsibility for any injuries caused by the visitors’ carelessness or nonobservance.
15. Children under 140 cm are allowed only when accompanied by a person older than 18. Entrance to the paddling pool is permitted only to children up to 8 years. If there are lanes installed in the swimming pool, the dedicated area is designed exclusively for fitness swimmers.
16. Before entering the swimming pool visitors are required to shower thoroughly and browse exclusively through footbath.
17. Every visitor including children and babies is required to enter the pool or the paddling pool wearing an appropriate swimming suit. Otherwise, the visitor will be banished from the area without compensation of purchased tickets.
18. Entering the pool and the surrounding area with food, beverages, glass or other dangerous objects is forbidden. In case of trespassing, the trespasser will be banished from the pool and the surrounding area.
19. Diving is permitted only at a deep side of the pool in the area of starting blocks and strictly without a run-up.
20. Visitors with any kind of handicap endangering their safety or safety of other visitors are required to inform the lifeguards.
21. Excluded from visiting the complex are persons with any skin or other infectious disease, persons affected by alcohol or narcotics, and persons behaving disruptively or disturbingly.
22. Polluting the complex area, using shoes in the pool, locker area or showers, spitting into the water or using glass items is forbidden. In In case of trespassing, the trespasser will be banished from the area.
23. Visitors are required to maintain cleanliness throughout the area, including the sorting of waste. In the area are located recycling bins with colored stickers (paper, plastic).
24. For entrance with a pram use the side gate. Transit with a pram through entrance turnstiles is not allowed. It is required to inform the pool staff about the pram transit.
25. The complex operator reserves the right to close a part or all of the area for one day maximum after a 7 calendar days lasting informing of the public at the entrance and on the website.
26. Using the toboggan and other attractions is at one’s own risk. Each user is required to obey the rules of the used attraction and follow the instructions of lifeguards and staff service.
27. It is not allowed to disturb or endanger other visitors in the complex area or cry for help without a reason. In case of trespassing, the trespasser will be banished from the area.
28. It is forbidden to conduct any commercial activity without a prior consent of the complex operator.
29. Children under 2 years of age accompanied by a parent have free access to the complex.
30. Dogs, other animals and bicycles are not allowed. Area for bicycles is defined at the entrance to the complex. The operator of Petynka area is not liable for any stolen or damaged bicycles.
31. Smoking is not allowed in the dressing rooms, children´s attraction, swimming pools and their surroundings.
32. Visitors are required to follow the instructions of the staff and lifeguards and not disturb or distract their surroundings.


 

Provozní řád dětského koutku
I. PROVOZNÍ DOBA DĚTSKÉHO KOUTKU

1. Otevírací doba dětského koutku je stanovena dle aktuálně stanovené provozní doby.
2. Provozovatel je oprávněn omezit provozní dobu dětského koutku.

II. VSTUP DĚTÍ DO DĚTSKÉHO KOUTKU

1. Vstupem dítěte do dětského koutku rodič, zákonný zástupce nebo osoba odpovědná za dítě prohlašuje, že souhlasí s provozním řádem dětského koutku, s jeho dodržováním a současně prohlašuje, že bude dbát všech pokynů odpovědných osob provozovatele dětského koutku (dále jen „dozor").
2. Dětský koutek je určen dětem od 3 – 8 let.
3. Kapacita dětského koutku je určena maximálním počtem 10 dětí.
4. Vstup do dětského koutku je povolen pouze po zaplacení vstupného.
5. Maximální povolena doba pobytu dítěte v dětském koutku je 2 hodiny.
6. V případě potřeby je dozor provozovatele oprávněn regulovat počet dětí umístěných v dětském koutku.
7. Vstup není povolen dítěti s infekčním onemocněním nebo nachlazením.
8. Vstup do dětského koutku není povolen, jestliže není přítomen dozor.
9. Před umístěním dítěte do dětského koutku je rodič, případně zákonný zástupce nebo osoba odpovědná za dítě (dále jen „rodič") povinna sdělit osobě pověřené dozorem nad provozem dětského koutku potřebné údaje o dítěti a své telefonní spojení pro účely kontaktování v případě vzniklých problémů s pobytem dítěte v dětském koutku. Osobní údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
10. Rodič je dále povinen sdělit dozoru veškeré známé alergie dítěte nebo jiné zdravotní problémy, které by mohly negativně ovlivnit pobyt dítěte v dětském koutku.
11. Vstup do dětského koutku není povolen s:
• koly, bruslemi, skateboardy, koloběžkami, apod.;
• zvířaty;
• s jídlem (všeho druhu), žvýkačkou nebo bonbónem.

III. PRAVIDLA V DĚTSKÉM KOUTKU

1. Za škodu způsobenou dítětem umístěném v dětském koutku odpovídá jeho rodič.
2. Dítě umístěno v dětském koutku nesmí mít při sobě ani na sobě žádné ostré předměty a cennosti.
3. V dětském koutku není povoleno používat žádné předměty (ostré, horké), které by mohly ohrozit zdraví a bezpečí dítěte nebo jiných dětí umístěných v dětském koutku. V opačném případě je dozor oprávněn vyloučit takové dítě z dětského koutku bez náhrady vstupného.
4. Dítě je povinné chovat se v dětském koutku ukázněně, ohleduplně k ostatním dětem, dbát pokynů dozoru, neohrožovat svým chováním sebe ani ostatní děti. V opačném případě je dozor oprávněn takové dítě z dětského koutku vyloučit bez náhrady vstupného.
5. Dítěti je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat vybavení dětského koutku. V opačném případě bude dozorem vyloučeno z dětského koutku bez náhrady vstupného. Jestliže dojde k poškození zařízení dětského koutku, může provozovatel Sportovně-rekreačního areálu vyvozovat z předmětného poškození odpovědnost zákonného zástupce dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Dítě je povinné neprodleně sdělit dozoru všechny zdravotní obtíže, které se u něj vyskytly během pobytu v dětském koutku.
7. Po skončení vymezené doby pobytu dítěte v dětském koutku je rodič povinen si dítě neprodleně vyzvednout. Za tímto účelem bude v nezbytném případě telefonicky kontaktován na uvedeném telefonním čísle. V případě, že si rodič nevyzvedne dítě v určeném čase, bude povinen uhradit zpětně cenu vstupného za překročenou dobu pobytu dítěte v dětském koutku.
8. Dětský koutek je pod trvalým dohledem kamerového systému provozovatele Sportovně-rekreačního areálu Petynka. Provoz kamerového systému je realizován v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Provozní řád dětského koutku ke stažení zde 

 


PROVOZNÍ ŘÁD ATRAKCE VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA

1. Vstup na vzduchovou trampolínu (dále „trampolína“) je na vlastní nebezpečí.
2. Vstupem na trampolínu návštěvník souhlasí s provozním řádem, jeho dodržováním a je současně povinen dbát všech pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.
3. Dozor nad trampolínou provádí odpovědná osoba provozovatele.
4. Všichni návštěvníci trampolíny se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně a předcházet tak případným úrazům a zraněním, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního řádu.
5. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu (rodičů, zákonných zástupců, aj.). Doprovodu jsou před návštěvou trampolíny svěřeny veškeré odložené věci.
6. Vstup na trampolínu je povolen maximálně 8 osobám do hmotnosti 60 kg. Dozor trampolíny je oprávněn regulovat množství osob na trampolíně dle uvážení a věkového složení.
7. Atrakce je určena přednostně dětem od pěti let věku.
8. Vstup na trampolínu je zakázán:
          - bez úhrady vstupného;
          - v jakémkoli typu obuvi;
          - bez přítomnosti rodičů či jiné dospělé osoby u dětí mladších 10 let;
          - s jídlem, pitím (všeho druhu) nebo žvýkačkou;
          - v jakémkoli typu brýlí;
          - se zvířaty;
          - s jakýmikoli předměty v ruce (ostré, horké, aj.), které by mohly poškodit trampolínu;
          - v oblečení obsahujícím jakékoli prvky (cvočky, zipy, aj.), které by mohly poškodit povrch trampolíny, případně obsahujícím v kapsách špičaté nebo ostré předměty;
          - v nevhodném počasí, kdy je povrch trampolíny kluzký či jinak nezpůsobilý (déšť, rosa);
          - po dobu, kdy je prováděna údržba (nafukování, vyfukování, kontrola tlaku a těsnosti);
          - pokud je trampolína zjevně mimo provoz (vypuštěný stav);
          - v nepřítomnosti obsluhy (dozoru) trampolíny;
          - osobám, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití této atrakce zhoršit.
9. Při užití trampolíny je nutno dále dbát následujících pravidel:
          - trampolína je určena pouze na poskakování;
          - trampolínu je nutno opustit pouze opatrnou chůzí směrem k okraji trampolíny, nikoli odrazem od (okraje) trampolíny a dopadem do ochranné zóny;
        - na trampolíně lze bezpečně skákat pouze u středu trampolíny (oblast středu bílého modrého a žlutého pruhu), návštěvník je tak povinen dodržovat bezpečnou vzdálenost od okraje trampolíny tak, aby nemohl být jiným skákajícím návštěvníkem odmrštěn mimo plochu trampolíny;
          - na trampolíně je zakázáno skákat salta, kotrmelce a jiné potenciálně nebezpečné skoky;
          - trampolínu nelze používat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek;
          - chovat se na trampolíně ohleduplně k ostatním návštěvníkům trampolíny;
          - nenajíždět in-line bruslemi, koly, skaty, koloběžkami, tříkolkami a jinými prostředky, které by mohly poškodit povrch trampolíny.

10. Trampolína je pod trvalým dohledem kamerového systému provozovatele.
11. Při nerespektování tohoto provozního řádu může být návštěvník vyloučen s užívání trampolíny bez náhrady vstupného personálem provádějícím dohled.
12. V případě poškození trampolíny plynoucí z nedodržení jakéhokoli ustanovení provozního řádu je návštěvník trampolíny povinen vzniklou škodu v plné výši uhradit.
13. Zjištěné závady popř. nevhodné chování jiných návštěvníků trampolíny ihned oznamte obsluhujícímu personálu.